facebook
Audiobook:
O Janku przyjacielu młodzieży
autor: Maria Kączkowska
odcinek 33: Zadanie życia spełnione


W Waszych intencjach modlimy się codziennie
o godzinie 15:00 w Sanktuarium
M.B.Wspomożycielki Wiernych w Szczyrku
O ustanie pandemii corona wirusa
Staszek
2020-05-29 10:06:03
W intencji wszystkich MAM
Ala
2020-05-29 10:04:41
Za Tomka z W
Piotr
2020-03-29 19:05:04
Blogi:
Agnieszka Rogala Blog
Agnieszka Rogala
relacje między rodzicami a dziećmi
Jak nie kochać dzieci.
Karol Kliszcz
pomiędzy kościołem, szkołą a oratorium
Bezmyślność nie jest drogą do Boga
Karol Kliszcz Blog
Łukasz Kołomański Blog
Łukasz Kołomański
jak pomóc im uwolnić się od uzależnień
e-uzależnienia
Andrzej Rubik
z komżą i bez komży
Tożsamość
Andrzej Rubik Blog
Maria Fortuna-Sudor Blog
Maria Fortuna-Sudor
na marginesie
Strach
Tomasz Łach
okiem katechety
Bóg jest czy nie jest?
Tomasz Łach Blog

Archiwum

Rok 2008 - czerwiec
SALEZJAŃSKI RUCH MŁODZIEŻOWY. MSG - co to takiego?

Agniesyka Krawczyńska

strona: 16Salezjański Ruch Młodzieżowy wyrósł jako potrzeba, jako pragnienie wielu młodych serc. Nie powstał z zamierzenia salezjanów czy salezjanek. Doświadczenie jedności podczas Confronto w 1988 r. utworzyło to co nazywamy Salezjańskim Ruchem Młodzieżowym, a co po włosku brzmi: Movimento Giovanile Salesiano i dlatego podkreślając jego międzynarodowy wymiar, używa się skrótu MGS.

Grupy i stowarzyszenia młodzieżowe, które zachowując swoją autonomię organizacyjną oraz pracując w różnych miejscach i w różny sposób identyfikując się z duchowością i pedagogią salezjańską, tworzą w sposób domyślny lub wyraźny Salezjański Ruch Młodzieżowy.
„MGS to ruch o charakterze wychowawczym, zaproponowany młodzieży, aby przejęta odpowiedzialnością za swoje życie, realizowała proces samowychowania do pełni rozwoju ludzkiego i chrześcijańskiego. Młodzi podejmują działania z porywem misyjnym, otwartym na najbardziej oddalonych od Kościoła, z chęcią wpływu na środowisko i włączeniem się z własnym bogactwem w Kościół lokalny" - wyjaśnia ks. Dariusz Bartocha, Krajowy Delegat do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży.

Czy jestem w ruchu?
Poza wspomnianymi wyżej wyznacznikami, które wskazują na przynależność do MGS, dwie cechy reprezentują swoistą jedność różnorodności grup w ruchu salezjańskim. Są nimi:
• umiłowanie księdza Bosko i salezjańska duchowość młodzieżowa jako forma życia chrześcijańskiego, zaproponowana przez księdza Bosko, a prowadząca młodzież do świętości; pozwala ona jednocześnie poprzez praktykę wychowawczą systemu prewencyjnego i pedagogiki salezjańskiej pomagać innym młodym, by wzrastali do pełni życia;
• łączność między grupami realizowana poprzez współuczestnictwo w pewnych wartościach i ideach oraz poprzez wspólne działanie, które staje się okazją do dialogu, do wymiany, do formacji chrześcijańskiej i wyrażania się młodzieży.

Jak to w Polsce było
Wspomniane Confronto nie wpłynęło zasadniczo na rozwój świadomości MGS w Polsce. Dopiero Confronto w 1992 i 1999 r., a także podobne inicjatywy podejmowane w Ameryce Łacińskiej i Azji, zakorzeniały i rozprzestrzeniały wspólną tożsamość. Zainicjowały bardziej namacalnie rozwój MGS, ponieważ wpłynęły na treść spotkań ogólnopolskich młodzieży salezjańskiej. Spośród różnych prób organizacji takich polskich imprez narodziło się wreszcie I Forum MGS Polska.
I Forum w 1998, a zwłaszcza drugie w 2001 r., bezpośrednio pobudziły do unaocznienia i wzbudzenia świadomości MGS. Były zaczątkiem jego prawdziwego rozwoju w naszym kraju. Już sam proces przygotowań przyczynił się do tego, albowiem przez cały rok angażował przy współorganizacji projektu grupę młodych z całej Polski.
III Forum w 2004 r., odbywające się tuż po Confronto 2004, było najwyraźniejszym z dotychczasowych znakiem życia MGS w Polsce. Samo pojęcie nie była już niczym nowym, natomiast chyba najistotniejszy był przykład młodych uczestniczących w Confronto, organizatorów Forum. Ich jedność, świadomość współtworzenia czegoś wielkiego, zapał i chęć do dalszego rozwoju i zaangażowania, dały wyraz żywej solidarności i duchoości salezjańskiej. Przeżycia były niezapomniane!

I co teraz?
Spotkania ogólnokrajowe i europejskie odbywają się cyklicznie co kilka lat. Dla młodzieży jest to zbyt rzadko, dlatego na jej potrzeby odpowiadają różnorodne, doroczne spotkania inspektorialne. Należą do nich Campo Bosco - pod gołym niebem, pełne muzyki i zabawy, ale też pogłębiania swojej wiary i tożsamości chrześcijańskiej; Savionalia, zloty MGS w inspektorii pilskiej, PIM - Pielgrzymka Ministrantów z inspektorii wrocławskiej; Dominikalia w inspektorii warszawskiej... Do tradycji należą już formacyjne spotkania oraz dni skupienia dla dziewcząt organizowane przez salezjanki w Garbowie czy Pogrzebieniu. Mają miejsce także jednodniowe spotkania inspektorialne, na których młodzież może lepiej się poznać i podjąć wspólne inicjatywy.
Animacją duszpasterstwa koordynacją formacji animatorów, a więc rdzenia MGS, zajmuje się m.in. Salezjańskie CentrumWychowania i Duszpasterstwa Młodzieży w Krakowie, będące równocześnie siedzibą Krajowego Delegata do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży. Młodzi mogą brać czynny udział w ustaleniach, które ich dotyczą, kształtować polski MGS wspólnie z salezjanami i salezjankami. W tym celu funkcjonują odpowiednie struktury. Główną jest Krajowe Centrum Duszpasterstwa Młodzieżowego, które na poziomie krajowym gromadzi delegatów DM poszczególnych inspektorii salezjanów i salezjanek oraz po dwóch przedstawicieli młodzieży z każdej inspektorii stanowiących Krajową Radę Młodzieżową. Funkcjonują również młodzieżowe rady inspektorialne, współpracujące z salezjanami i salezjankami. Dzięki tym przedsięwzięciom młodzi uczą się organizacji i odpowiedzialności za MGS w Polsce.
Od 2003 r. począwszy od istotnego udziału w organizacji i przebiegu Confronto 2004, poprzez uczestnictwo w strukturach organizacyjnych MGS Europa, Polska bierze czynny i bezpośredni udział w organizacji MGS Europa.